Kungälvs Sjukhus utvecklar ronden med narrativ medicin

824
Ett förbättringsarbete man kallar för ”Andra ronden” förbättrar vården för både personal och patient. Andra ronden är ett exempel på narrativ medicin. | Bild ur filmen Andra Ronden - Foto: Kristin Lidell

Andra ronden går i korthet ut på att man samlar flera personalkategorier samt patienten vid en station för ett samtal om nuvarande tillstånd och vidare behandling. Vid denna typ av rond får hela teamet höra vad som sägs och vara delaktiga i patientens vårdprocess. Att såväl patient som sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i avskildhet kan få tillgång till samma information och berättelse har visat sig kunna nyansera bilden av människan som är patient och på så sätt förbättras vården för både personal och patient. Detta skriver Göteborgs Universitet i en artikel ”Centrum för kultur och hälsa”

Sedan 2010 arbetar man på medicinkliniken på Kungälvs sjukhus med personcentrerade patientronder,

Vad är narrativ medicin

Det är viktigt att ha klart för sig att narrativ medicin inte bara handlar om de berättelser som läkare skapar för att kunna ställa sin diagnoser utan också om patienternas berättelser som är viktiga just därför att de utgår ifrån patienterna och gör dem till subjekt och som läkare nödvändigt behöver ta del av för att förstå vad sjukdom vill säga som upplevelse. Det är till exempel inte säkert att en läkare utan vidare kan gissa sig till att något av det svåraste för en patient med cancer i munnen kan vara att främmande människor tror att hans sluddrande tal beror på att han är full.

Slår väl ut

Detta arbetssätt inkluderar ett bredare perspektiv på vården och omvårdnaden och man bibehåller patientens integritet på ett bättre sätt. Det personcentrerade synsättet innebär också att ronden utformas som ett konstruktivt, inkluderande samtal, där patientens frågor, behov och resurser får stort utrymme. Införandet av personcentrerad rond har fallit ut väl bland majoriteten av personalen och flera vittnar om att man uppnår en bättre delaktighet, jämställdhet, smidighet och bättre informationsöverföring i personalgruppen. Man arbetar också aktivt med reflektion och kontinuerliga förbättringar.

Den 25 november anordnar Svenska Läkaresällskapet en ”workshop” om just narrativ medicin på Kungälvs Sjukhus. Det är professor Rita Chameron, MD och PhD, läkare och litteraturvetare från Columbia Univercity i NY City som föreläser.

Källa: Göteborgs Universitet/Dixicon.se