Höghus planeras i Fontinbacken Kungälv

359
Här på Krukmakaregatan i Fontinbacken planeras för höghus. | Bild: Thomas Engström

Förslaget är en del i att utveckla och förtäta staden för att få till fler centrala bostäder och lokaler för verksamhet då det finns ett stort behov av höghus i stadskärnan. Förslaget innebär två torn. Ytan är mycket liten och många små byggnader skulle ge ett betydligt färre antal bostäder, alternativt så skulle tomten upplevas som mycket trång utan luft mellan byggnaderna och ingen sikt för bakomliggande byggnader. Detta skriver kommunen på sin webbsida.

Krukmakaregatan skjuter i höjden

koncentrera bebyggelsen till parkytan vid Krukmakaregatan och att låta den få vara något eget och tydligt nytt

Utgångspunkten i planen är att bakgårdarna/trädgårdarna längs Västra gatan (Krabbetornet 13 och 14) tillhör en i stort sett opåverkad del av den gamla staden. De rymmer också flera av det värden som beskrivs i riksintressebeskrivningen (riksintresse för kulturmiljövården Kungälvs gamla stad). I Fontinbacken finns däremot en blandad bebyggelse, övervägande villor, men även en del betydligt större byggnader. Ställningstagandet i planen har därför varit att spara och skydda värdena på Krabbetornet 13 och 14 och koncentrera bebyggelsen till parkytan vid Krukmakaregatan och att låta den få vara något eget och tydligt nytt.

Kommunen berättar på sin webbsida att man självklart lyssnar på kommuninvånarna i frågan om höghusens vara eller icke vara.. I det planprogram för hela Liljedalsområdet som var ute på samråd i början av 2016 fanns förslag på höga hus även vid västra tullen. I det reviderade planprogrammet som ska upp till beslut i slutet av maj, har de tagits bort efter synpunkter. Nu är planen för Krukmakaregatan ute på samråd och så får vi se vad vi får för synpunkter på den. Kungälvborna och berörda instanser får nu tycka till och först efter att det sammanställts så beslutar vi i frågan. All information finns utställd i stadshuset och på kommunens hemsida.

Vad händer härnäst?

-För att fler ska få chans att ställa sina frågor och ta del av planen så har vi förlängt samrådstiden till 2 juni. Ett nytt samrådsmöte är planerat till 15 maj, troligen kommer vi hålla till på en av bakgårdarna på Västra gatan precis som vi gjorde på det möte som hölls 19 April.